Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door Stichting GO Limburg.
Stichting GO Limburg streeft naar uitbreiding van haar professionele mogelijkheden door middel van voortdurende ontwikkeling en verbetering van vakkennis en adviesvaardigheden.
Stichting GO Limburg zal bij de uitoefening van haar werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid betrachten en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van de opdrachtgever, bureaus in het algemeen en het eigen bureau in het bijzonder.
Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd, voor Stichting GO Limburg niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door Stichting GO Limburg zijn geaccepteerd.

Relatie Stichting GO Limburg – Opdrachtgever

Stichting GO Limburg zal zich inspannen de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Stichting GO Limburg zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal Stichting GO Limburg met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Stichting GO Limburg zal zich inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Stichting GO Limburg heeft een inspanningsverplichting en kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de verrichtte diensten. De resultaten en gebruik van de door Stichting GO Limburg verstrekte adviezen zijn immers afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van Stichting GO Limburg vallen.
Stichting GO Limburg zal de opdracht eerst aanvaarden nadat de door Stichting GO Limburg te verrichten werkzaamheden en het daarvoor in rekening te brengen tarief zo duidelijk, volledig en nauwkeurig mogelijk met de opdrachtgever overeengekomen zijn.

Tarieven

In de tarieven van Stichting GO Limburg en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, uitgezonderd BTW. De kosten van derden, die Stichting GO Limburg ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Een tussentijdse verandering in het niveau van de kosten, die Stichting GO Limburg noodzaakt tot tariefaanpassing, zal worden doorberekend. De werkzaamheden van Stichting GO Limburg worden in principe op basis van een vaste fee aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

In de honorariumberekening van Stichting GO Limburg zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de declaratie 30 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan Stichting GO Limburg vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 8 weken na de vervaldatum, kan Stichting GO Limburg de uitvoering van de opdracht opschorten. Reclamatie met betrekking tot de factuur moet door de opdrachtgever worden gedaan binnen 5 dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd.

Alle gerechtelijke evenals buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur.

Aansprakelijkheid

Stichting GO Limburg is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen van Stichting GO Limburg. De aansprakelijkheid van Stichting GO Limburg is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Stichting GO Limburg is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg) schade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever Stichting GO Limburg te vrijwaren. De toepassing en het gebruik van de adviezen van Stichting GO Limburg zijn geheel voor risico van de opdrachtgever.

Geheimhouding en privacybescherming

Stichting GO Limburg is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Stichting GO Limburg zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van Stichting GO Limburg, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze e.d. dan wel de rapportage van Stichting GO Limburg ter beschikking stellen. Ook in de gevallen waarin Stichting GO Limburg niet tot geheimhouding verplicht is, zal Stichting GO Limburg de haar van zijde van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.

Klachten en geschillen

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een klacht of geschil rijst tussen de opdrachtgever en Stichting GO Limburg, dan zullen partijen trachten deze klacht of dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Indien de klacht of het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Roermond. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.